Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2018 » TULL-KUST anordnade två välbesökta seminarier i...
TULL-KUST anordnade två välbesökta seminarier i Almedalen

Publicerad: 2018-07-06, kl. 17:30

Under Almedalsveckan anordnade TULL-KUST två seminarier varav det ena behandlade Kustbevakningens framtid under rubriken ”Går Kustbevakningen en osäker framtid till mötes?”, som behandlade vilka konsekvenserna blir för myndigheten om regeringen inte ger besked om ökat anslag i budgeten som läggs på riksdagens bord efter valet i höst.

Det andra seminariet med rubriken ”Ett helhetsgrepp om samhällets trygghetsutmaningar” behandlade Tullverkets roll där konsekvenserna av tullens underbemanning och underfinansiering är påtaglig i samhället idag med skjutningar och gängkriminalitet och ett läge där vapen, narkotika och alkohol väller in i landet.


GÅR KUSTBEVAKNINGEN EN OSÄKER FRAMTID TILL MÖTES?
Kustbevakningen bedriver idag sin verksamhet med hjälp av anslagssparande medel som efter 2019 är förbrukade. Myndigheten har i budgetunderlaget till justitiedepartementet begärt ökade anslag med 112 miljoner från 2019.

Deltagare i panelen var Joakim Lagergréen, 1:e Vice ordförande, TULL-KUST, Helene Frykler och Henrik Jonsson från Kustbevakningen samt riksdagsledamöterna Åsa Lindestam (S) och Hans Wallmark (M) från Försvarsutskottet, där Åsa Lindestam är vice ordförande.Från vänster: Henrik Jonsson, Joakim Lagergréen, Helene Frykler, Åsa Lindestam och Hans Wallmark

Joakim Lagergréen inledde det välbesökta seminariet där även delar av besättningen på KBV 002 hade möjlighet att delta i publiken, med att beskriva Kustbevakningens roll och det många samhällsviktiga uppdrag myndigheten har och därmed vikten av att Kustbevakningen även fortsättningsvis får möjlighet att utvecklas och vara en viktig del för samhällsnyttan.

Helene Frykler, chef för ekonomi- och personalavdelningen och Henrik Jonsson, chef för materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, som inbjudits att delta från Kustbevakningen beskrev på ett tydligt sätt vilka konsekvenser ett uteblivet besked om ökat anslag får för Kustbevakningen och vikten av en långsiktigt stabil ekonomi.

Kustbevakningen är en myndighet med ett brett uppdrag och utpräglad samverkan med andra myndigheter. Joakim Lagergréen, Helene Frykler och Henrik Jonsson beskrev på ett bra sätt fördelarna med Kustbevakningens närvaro till sjöss och dess positiva samhällseffekter.

Det framställdes även tydligt vilka konsekvenserna blir om Kustbevakningen inte får ett ökat anslag och att myndigheten inte kommer att kunna användas som viktig aktör på ett optimalt sätt. Konsekvensen kan bli att Kustbevakningen endast blir en passiv beredskapsmyndighet.

Ett ökat anslag är nödvändigt för att Kustbevakningen ska fortsätta vara en myndighet som arbetar aktivt och preventivt.

Både rekrytering av personal och utveckling och underhåll av fartyg och flyg kräver en stabilitet i budgeten. Den anslagsökning som Kustbevakningen behöver är ganska blygsam i statens totala budget men hela 10 % av Kustbevakningens budget.

Åsa Lindestam, (S) och Hans Wallmark, (M) var lyhörda för de argument som lyftes fram och det var tydligt att de insåg allvaret när Helene Frykler framställde att det handlar om hela 10 % av Kustbevakningens budget.

Wallmark framförde att det är lika viktigt med tydliga budgetunderlag som att politikerna svarar med tydlighet tillbaka.

Lindestam framförde att Socialdemokraterna inte har svikit Kustbevakningen hittills.

Tongångarna och budskapen från båda politikerna var fortsatt positiva men saknade den tydlighet som är önskvärd.

TULL-KUST tycker att det är positivt att arbetsgivaren hörsammade inbjudan att delta i seminariet förbundet anordnade och arbetsgivaren tillsammans med TULL-KUST arbetar för att skapa positiva förutsättningar för Kustbevakningen att utvecklas.

ETT HELHETSGREPP OM SAMHÄLLETS TRYGGHETSUTMANINGAR
På onsdagens förmiddag genomfördes TULL-KUSTs seminarium om vikten av Tullverkets roll i en helhetsyn på de trygghetsutmaningar som samhället står inför.

Deltagare var Johan Lindgren, förbundsordförande i TULL-KUST, Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson och Katrin Stjernfelt-Jammeh (S), kommunalråd i Malmö.Från vänster: Tomas Tobé, Katrin Stjernfelt-Jammeh och Johan Lindgren

Johan Lindgren inledde med att presentera TULL-KUSTs rapport ”Ett helhetsgrepp om Sveriges trygghetsutmaningar” där Tullverkets roll och förutsättningar beskrivs och de konsekvenser den mångåriga underbemanningen och underfinansieringen inneburit med ökat antal vapen som cirkulerar i samhället och en ökad handel med insmugglad narkotika som är en grogrund till uppgörelser bland de kriminella nätverken. Johan Lindgren beskrev ingående hur tullens bemanning fallit fritt under många år oavsett regering och att det behövs kraftiga resursförstärkningar för att kunna rekrytera och återuppbygga det som raserats under många år. Tullverket fick en förstärkning i höstbudgeten vilket Johan Lindgren välkomnade, men det behövs långsiktiga och varaktiga förstärkningar. Johan Lindgren redogjorde för behovet av 500 fler tullare för att skapa en högre närvaro längs med Sveriges gräns.

Vid den efterföljande paneldiskussionen gav både Tomas Tobé och Katrin Stjernfelt-Jammeh uttryck för viss självkritik då underfinansieringen och underbemanningen skett under lång tid och därmed även flera regeringar. Bägge var överens om att tullens roll är viktig och samverkan mellan alla brottsbekämpande aktörer är central och att tullens resurser i det avseendet måste förstärkas. Tomas Tobé anförde och redogjorde för de förstärkningar Moderaterna föreslagit om 500 fler tulltjänstemän under nästa mandatperiod. Katrin Stjernfelt-Jammeh kunde utifrån sin regionala position inte fullt ut ta ansvar för helheten men talade utifrån ett Malmöperspektiv om vikten av samverkan med andra aktörer och bra förutsättningar för Tullverket.

Även utbildningskapaciteten och det faktum att rekrytering och utbildning av Tullare är en i jämförelse snabb och effektiv process som ger snabbt resultat diskuterades. Tomas Tobé framförde också Moderaternas syn om att Tullverket borde ligga under Justitiedepartementet istället för under Finansdepartementet. Johan Lindgren framförde med bakgrund av att kommunikationen mellan departementen uppvisat så uppenbara brister att TULL-KUST välkomnar en utredning om en förändring av departementstillhörighet.

Johan Lindgren sammanfattade med att konstatera att det är positivt att insikten nu finns om att Tullverket är en viktig del av samhällets brottsbekämpande verksamhet och att den måste stärkas men konstaterade samtidigt att det måste till konkreta och varaktiga resursförstärkningar. Att låta tullen fortsätta falla fritt går inte.

TULL-KUST sände bägge seminarierna live på Facebook, där seminarierna nu även i efterhand kan ses i sin helhet.


Joakim Lagergréen och Johan Lindgren

Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.