Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2017 » TULL-KUST kommenterar Tullverkets och...
TULL-KUST kommenterar Tullverkets och Kustbevakningens budgetunderlag

Publicerad: 2017-03-07, kl. 10:30

TULL-KUST har åtskilliga gånger påtalat att bemanningen konstant sjunkit i Tullverket både i det legala flödet och framför allt i gränsskyddsverksamheten.

Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten, för vilken handel med insmugglade varor som narkotika, vapen och alkohol är betydande, vilar i hög grad på en fungerande gränskontroll. Denna kontroll blir omöjlig att upprätthålla, om inte tillräckliga resurser tillförs Tullverket.

TULL-KUST konstaterar återigen att trygghetsfrågorna står i fokus och det krävs en helhetssyn på samhällets samlade brottsbekämpande förmåga, där varje satsad krona på tullverksamheten sparar mångfalt mer i andra led, hos polisen, sjukvården och de sociala myndigheterna.

Utifrån det mycket allvarliga läge Tullverket befinner sig i, inte minst bemanningsmässigt, beskriver Tullverket i det budgetunderlag som nu överlämnats till Finansdepartementet konsekvenserna som underfinansieringen får för verksamheten.

I underlaget framgår att ökade it-kostnader tar allt större del av Tullverkets budget vilket redan nu inneburit nedprioriteringar i den operativa kärnverksamheten vilka kommer att fortsätta om inget görs.

TULL-KUST anser att Tullverket behöver stärka sin organisation med ytterligare 500 tullare. Detta skulle innebära fler resurser för att effektivare stoppa flöden av illegala varor som vid ett senare skede blir ett samhällsproblem och belastning för andra myndigheter och äventyrar medborgarnas säkerhet och trygghet.

En satsning på Tullverket är en bra affär för staten och en nödvändighet för medborgarnas trygghet.

När det gäller Kustbevakningens budgetunderlag som lämnats till regeringen delar TULL-KUST de farhågor för vilka konsekvenser ett uteblivet resurstillskott får för verksamheten som Kustbevakningen utför.

Kustbevakningens verksamhet bedrivs idag med underskott och finansieras delvis med utnyttjande av anslagssparande.

På en rad områden kommer, om inte myndigheten får använda sitt anslagssparande och får begärda medel utöver detta, nedprioriteringar att behöva göras. Det kommer bl a inte gå att upprätthålla tillräcklig miljöskyddsberedskap, uppfylla internationella åtaganden inklusive att fortsatt delta i Frontexinsatser.

TULL-KUST vill också särskilt framhålla vikten av att Kustbevakningen ges fortsatta möjligheter till en kontinuerlig rekrytering. Vakanserna som uppstått i myndigheten har fått kännbara konsekvenser, framför allt för den operativa verksamheten.

Kansliet   


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.