Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » RALS 2012-2013 - Det här händer nu
RALS 2012-2013
Det här händer nu

Publicerad: 2012-10-18, kl. 19:15

RALS 2012-2013
Ett nytt centralt kollektivavtal (RALS 2102 – 2013) har träffats med Arbetsgivarverket för medlemmar tillhörande OFR i vilket TULL-KUST ingår. TULL-KUST är för närvarande i full färd med att förhandla fram kompletterande lokala avtal baserade på det centrala ramavtalet med motparterna; arbetsgivarsidan inom Tullverket respektive Kustbevakningen.

Läs hela avtalet här (pdf)

Nedan följer en sammanställning av det nya centrala ramavtalet.

AVTALSPERIOD
Det nya avtalet gäller från den 1 oktober 2012 till och med den 30 september 2013.

AVTALSNIVÅ OCH LOKAL FÖRHANDLINGSMODELL (FÖRHANDLINGSORDNING)
Lokala parter ska enligt avtalet eftersträva att få en samsyn så långt som möjligt gällande löneutrymmet. Om de lokala parterna trots allt inte kan enas så är löneökningsutrymmet 2,6 procent på lönesumman. Parterna ska även överenskomma om revisionsdatum och i det fall parterna inte kan enas så gäller enligt avtalet den 1 oktober.

Som en del av planeringen för det lokala lönebildningsarbetet ska arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen fastställa vid vilka tidpunkter revision av löner ska äga rum under avtalsperioden.

Precis som tidigare finns i avtalet möjligheten att lokala parter kan komma överens om att de nya lönerna för medlemmarana fastställs genom traditionell förhandling mellan parterna eller modellen med lönesättande samtal vilket innebär att löner sätts individuellt i samtal med lönesättande chef. (Det är även fullt möjligt att i likhet med vad som gjorts vid tidigare lönerevisioner tillämpa båda förhandlingsmodellerna parallellt).

LÖNEPROCESSEN OCH LÖNEPRINCIPERNA
Lönen ska sättas individuellt och differentierat. Och den ska bestämmas utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. De lokala parterna ska inför lönerevisionen göra ett gemensamt arbete om hur löneprinciperna ovan ska tillämpas.

Efter avslutad lönerevision ska de lokala parterna genomföra en gemensam avstämning. Då ska även analys gällande behov av förändringar i lönebildningsprocessen göras.

ÖVRIGA FRÅGOR
När det gäller arbetstiden tillförs två anmärkningar i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Den ena anmärkningen innebär att chef och medarbetare bör diskutera arbetstidens omfattning och förläggning inom ramen för den återkommande dialogen. Den andra anmärkningen pekar på att man även bör beakta restidens betydelse för god arbetsmiljö.

Semesterlönegarantin höjs från den 1 oktober 2012. Det nya garantibeloppet för varje uttagen semesterdag är 1 250 kr. (Den nya garantin blir aktuell för löner lägre än ca 24 802 kr per månad.)

Centrala parter tillsätter under avtalsperioden centrala arbetsgrupper som under avtalsperioden ska arbeta med följande områden;
- Effekterna av den borttagna lönegarantin.
- Utvecklingsarbete om centrala parters stöd till lokal lönebildning.
- Att ta fram nytt avtal för dem som anställs tidbegränsat utifrån arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
- Översyn av Samverkansavtalet, Chefsavtalet och Trygghetsavtalet.
- Följa upp förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsade anställningar.
- Göra gemensam uppföljning av arbetsmiljöenkäterna.
- Inom ramen för Partsrådet införs ett nytt arbetsområde som ska arbeta med hot och våld och säkerhetstänkande.
- Parterna ska också se över konstruktionen med lokala omställningsmedel och dess syfte.


KanslietFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.